Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 11:26

26Lokɨ ɨnge nɨngə, aw sie A̰tɨyosɨ tɨ, rai ɓal kare tɨtɨ. Kawi-naa kɨ njé kaw-naa je, ndoi ta lə Luwə kosɨ dɨje ngay. E me ɓe tɨ kɨ A̰tɨyosɨ tɨ ə yə dɨje ɨləi ngɨrə ɓa njé ndo je dɨje lə Kɨrɨsɨ tɨ.