Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 11:28

28E kɨ kare dande tɨ, tɔe nə Agabusɨ , ḭ taa nɨngə əl ta kɨ ta kul NDɨl təkɨ ɓo kɨ bo ngay a o̰ dɔnangɨ tɨ kɨ tae ba. Nɨngə nḛ ka kɨn ra nḛ dɔ kagɨ lo tɨ lə nje ko̰ɓe kɨ bo kɨ ɓari-e nə Kɨlodɨ tɔ.