Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 11:4

4Lo kɨn tɨ, Pɨyər ɨlə rɔne ɔr-de go nḛ je kɨ rai nḛ kɨ goe goe adɨ-de oi.