Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 12

Kɨndə kəm ndoo kɨ ra njé kaw-naa je kɨ Jorijaləm tɨ

1Dɔ kagɨ loe tɨ wa kɨn ə ngar Erodɨ ɨlə ngɨrə kadɨ ko̰ njé kaw-naa je kɨ na je tɨ. 2Tɔl Jakɨ kɨ ngoko̰ Ja̰ kɨ kɨyə kasɨgar. 3Nə Lokɨ oo kadɨ nəl Jɨpɨ je ngay, nɨngə təl adɨ uwəi Pɨyər ɓəy. E dɔ kagɨ lo ra pətɨ mapa kɨ kanjɨ əm+ . 4Lokɨ uwe ɨle dangay tɨ nɨngə, adɨ njé rɔ je sɔ sɔ nja sɔ ngəmi-e. Ra be kadɨ tə n-tḛḛ sie taga no̰ kosɨ je tɨ go pətɨ pakɨ tɨ. 5Pɨyər to dangay tɨ, nə njé kaw-naa je ɨyə̰i ta kəl ta kɨ Luwə al kɨ mbata lie.

6Me kondɔe tɨ kɨ kadɨ re lo ti ə, Erodɨ tḛḛ sie no̰ kosɨ je tɨ ka kɨn nɨngə, Pɨyər to ɓi mbo̰ asɨgar je, dɔɔi-e kɨ kulə gɨndɨ joo. Nɨngə njé ngəm lo je, ai ta kəy tɨ, a ngəmi ta kəy dangay tɔ. 7Lo kɨn tɨ, malayka lə Ɓaɓe kare tḛḛ patɨ, adɨ kunje taa lo me kəy dangay tɨ, lo kɨ Pɨyər to tɨ. Malayka ɨndə Pɨyər kade tɨ ndəl-e-n ə nə: «Ḭ taa kalangɨ!» Ɓa kulə gɨndɨ je kɨ jie tɨ tḛḛi tosi. 8Malayka əl-e ə nə: «Ɨdɔɔ nda kɨ ɓədi tɨ, ə ɨtɨlə sa njay tɨ.» Nɨngə Pɨyər ra təkɨ əl-e-n. Malayka əl-e ɓəy ə nə: «Ɨlə kɨbɨ ləi rɔi tɨ ə un gom.» 9Pɨyər tḛḛ goe tɨ, nə gər təkɨ e malayka ə re tḛḛ sie təkɨ rɔjetɨ, al. OO təkɨ e nḛ kɨ oo me ndɨl tɨ. 10Lokɨ ɨndəi nje ngəm lo kɨ dɔ kəte, kɨ kɨ ko̰ joo mani nɨngə, rəi tḛḛi ta ta rəbɨ gɨndɨ tɨ kɨ aw kɨ ɓe-bo tɨ, ta rəbɨ wa tḛḛ dɔrɔne ba no̰ de tɨ, adɨ tḛḛi taga awi dɔ rəbɨ tɨ. Lokɨ tḛḛi dɔ rəbɨ tɨ nɨngə, ta naa tɨ no̰o̰, malayka ɨyḛ ə aw. 11Lokɨ angale re rɔe tɨ nɨngə əl ə nə: «M-o ay njay ngata təkɨ e Ɓaɓe ə ɨlə kɨ malayka ləne adɨ re tḛḛ səm ji Erodɨ tɨ, kɨ ta nḛ je tɨ kɨ majal pətɨ kɨ kosɨ Jɨpɨ je ɔji kadɨ rai səm.» 12Lokɨ ga ta be nɨngə, ɨlə dɔne aw ɓe lə Mari kɨ ko̰ Ja̰ kɨ ɓari-e nə Markɨ. Dɨje ngay kawi-naa me kəy tɨ no̰o̰ ɨsɨ əli ta kɨ Luwə. 13Lokɨ ɨndə ta kəy nɨngə, ngon nje kɨlə kɨ dəne kɨ tɔe nə Rodɨ ɔtɨ re kadɨ n-oo. 14Gər ndu Pɨyər adɨ ta rəbɨ ka tḛḛ al par ə, rɔe nəl-e ngay adɨ təl kɨ ngɔdɨ aw əl-de ə nə Pɨyər e ta rəbɨ tɨ no̰o̰. 15Əli-e əi nə: «Ḭ nje kone.» Nə a dɔ ndune tɨ təkɨ e ta kɨ rɔjetɨ. NGa ə təli əli əi nə: «E malayka lie.» 16Loe tɨ kɨn, Pɨyər a ta kɨndə ta kəy tɨ par par. Ə lokɨ rəi tḛḛi ta kəy nɨngə, e Pɨyər ə wa, adɨ ta gəri lo ta kɨ kadɨ əli al. 17Əl-de ta kɨ jine kadɨ əli ta al, nɨngə ɔr-de go tḛḛ kɨ Ɓaɓe tḛḛ sie dangay tɨ adɨ gəri. Go tɨ, əl-de ə nə: «Awi əli Jakɨ kɨ ndəgɨ ngako̰je je adɨ oi.» Nɨngə tḛḛ aw lo kɨ rangɨ tɨ.

18Lokɨ lo ti nɨngə, dɔ asɨgar je ɨsɨ dana al. Dəji naa se ri dana ə Pɨyər təl wa? 19NGar Erodɨ sange ngay nə ɨnge al. Go tɨ, dəjɨ ta asɨgar je, ɓa un ndune kadɨ tɔli-de kɔ. Pɨyər ɨyə̰ dɔnangɨ Jude ə ḭ aw Səjare tɨ, aw ɨsɨ tɨtɨ nu.

Koy lə ngar Erodɨ

20Erodɨ aw kɨ ta kɨ dɨje kɨ Tɨr tɨ, kɨ Sɨdo̰. Ə dɨje kɨ Tɨr kɨ Sɨdo̰ ɨndəi ndude naa tɨ rəi ɨngəi-e. Lokɨ ndogi me Bɨlasɨtusɨ kɨ nje koo go ta lə ngar Erodɨ taai nɨngə, dəji kadɨ lapɨya to dande tɨ. Kadɨ lapɨya to mbata nḛ majɨ je kɨ dɔnangɨ tɨ ləde ngɨre e me ɓe tɨ lə ngar Erodɨ. 21Lokɨ tḛḛ me ndɔ tɨ kɨ ɔjɨ nɨngə, Erodɨ ɨlə kɨbɨ ko̰ɓe ləne rɔne tɨ, ɨsɨ dɔ kɨmbər ngar tɨ ləne, əl kosɨ dɨje ta kongɨ kongɨ. 22Kosɨ dɨje ɨləi tɔjɨ dɔe tɨ əi nə: «E ndu luwə madɨ ɓɨ e ndu dəw al.» 23Loe tɨ no̰o̰ malayka lə Ɓaɓe ɨnde ɔje mbata adɨ kɔsɨ-gon Luwə al. Go tɨ ku je ɨndəi-e adɨ oy. 24Nə ta lə Luwə taa lo aw kɨ kəte kəte, adɨ kɔr njé ndo je re kɨ dɔ made tɨ. 25Lokɨ Barnabasɨ əi kɨ Sol tɔli kon kɨlə ləde kɨ awi kɨ mba kadɨ rai nɨngə, ɨyə̰i ɓe-bo kɨ Jorijaləm ə awi. Uni Ja̰ kɨ ɓari-e Markɨ naa tɨ səde ə təli awi me ɓe tɨ kɨ A̰tɨyosɨ gogɨ.