Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 12:1

Kɨndə kəm ndoo kɨ ra njé kaw-naa je kɨ Jorijaləm tɨ

1Dɔ kagɨ loe tɨ wa kɨn ə ngar Erodɨ ɨlə ngɨrə kadɨ ko̰ njé kaw-naa je kɨ na je tɨ.