Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 12:10

10Lokɨ ɨndəi nje ngəm lo kɨ dɔ kəte, kɨ kɨ ko̰ joo mani nɨngə, rəi tḛḛi ta ta rəbɨ gɨndɨ tɨ kɨ aw kɨ ɓe-bo tɨ, ta rəbɨ wa tḛḛ dɔrɔne ba no̰ de tɨ, adɨ tḛḛi taga awi dɔ rəbɨ tɨ. Lokɨ tḛḛi dɔ rəbɨ tɨ nɨngə, ta naa tɨ no̰o̰, malayka ɨyḛ ə aw.