Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 12:11

11Lokɨ angale re rɔe tɨ nɨngə əl ə nə: «M-o ay njay ngata təkɨ e Ɓaɓe ə ɨlə kɨ malayka ləne adɨ re tḛḛ səm ji Erodɨ tɨ, kɨ ta nḛ je tɨ kɨ majal pətɨ kɨ kosɨ Jɨpɨ je ɔji kadɨ rai səm.»