Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 12:12

12Lokɨ ga ta be nɨngə, ɨlə dɔne aw ɓe lə Mari kɨ ko̰ Ja̰ kɨ ɓari-e nə Markɨ. Dɨje ngay kawi-naa me kəy tɨ no̰o̰ ɨsɨ əli ta kɨ Luwə.