Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 12:14

14Gər ndu Pɨyər adɨ ta rəbɨ ka tḛḛ al par ə, rɔe nəl-e ngay adɨ təl kɨ ngɔdɨ aw əl-de ə nə Pɨyər e ta rəbɨ tɨ no̰o̰.