Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 12:16

16Loe tɨ kɨn, Pɨyər a ta kɨndə ta kəy tɨ par par. Ə lokɨ rəi tḛḛi ta kəy nɨngə, e Pɨyər ə wa, adɨ ta gəri lo ta kɨ kadɨ əli al.