Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 12:17

17Əl-de ta kɨ jine kadɨ əli ta al, nɨngə ɔr-de go tḛḛ kɨ Ɓaɓe tḛḛ sie dangay tɨ adɨ gəri. Go tɨ, əl-de ə nə: «Awi əli Jakɨ kɨ ndəgɨ ngako̰je je adɨ oi.» Nɨngə tḛḛ aw lo kɨ rangɨ tɨ.