Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 12:19

19NGar Erodɨ sange ngay nə ɨnge al. Go tɨ, dəjɨ ta asɨgar je, ɓa un ndune kadɨ tɔli-de kɔ. Pɨyər ɨyə̰ dɔnangɨ Jude ə ḭ aw Səjare tɨ, aw ɨsɨ tɨtɨ nu.