Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 12:20

Koy lə ngar Erodɨ

20Erodɨ aw kɨ ta kɨ dɨje kɨ Tɨr tɨ, kɨ Sɨdo̰. Ə dɨje kɨ Tɨr kɨ Sɨdo̰ ɨndəi ndude naa tɨ rəi ɨngəi-e. Lokɨ ndogi me Bɨlasɨtusɨ kɨ nje koo go ta lə ngar Erodɨ taai nɨngə, dəji kadɨ lapɨya to dande tɨ. Kadɨ lapɨya to mbata nḛ majɨ je kɨ dɔnangɨ tɨ ləde ngɨre e me ɓe tɨ lə ngar Erodɨ.