Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 12:21

21Lokɨ tḛḛ me ndɔ tɨ kɨ ɔjɨ nɨngə, Erodɨ ɨlə kɨbɨ ko̰ɓe ləne rɔne tɨ, ɨsɨ dɔ kɨmbər ngar tɨ ləne, əl kosɨ dɨje ta kongɨ kongɨ.