Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 12:25

25Lokɨ Barnabasɨ əi kɨ Sol tɔli kon kɨlə ləde kɨ awi kɨ mba kadɨ rai nɨngə, ɨyə̰i ɓe-bo kɨ Jorijaləm ə awi. Uni Ja̰ kɨ ɓari-e Markɨ naa tɨ səde ə təli awi me ɓe tɨ kɨ A̰tɨyosɨ gogɨ.