Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 12:3

3Nə Lokɨ oo kadɨ nəl Jɨpɨ je ngay, nɨngə təl adɨ uwəi Pɨyər ɓəy. E dɔ kagɨ lo ra pətɨ mapa kɨ kanjɨ əm .