Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 12:6

6Me kondɔe tɨ kɨ kadɨ re lo ti ə, Erodɨ tḛḛ sie no̰ kosɨ je tɨ ka kɨn nɨngə, Pɨyər to ɓi mbo̰ asɨgar je, dɔɔi-e kɨ kulə gɨndɨ joo. Nɨngə njé ngəm lo je, ai ta kəy tɨ, a ngəmi ta kəy dangay tɔ.