Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 12:7

7Lo kɨn tɨ, malayka lə Ɓaɓe kare tḛḛ patɨ, adɨ kunje taa lo me kəy dangay tɨ, lo kɨ Pɨyər to tɨ. Malayka ɨndə Pɨyər kade tɨ ndəl-e-n ə nə: «Ḭ taa kalangɨ!» Ɓa kulə gɨndɨ je kɨ jie tɨ tḛḛi tosi.