Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 13:1

NJé kaw-naa je ɨndəi Barnabasɨ əi kɨ Sol ta dangɨ mbata kɨlə lə Ɓaɓe

1NJé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ kɨ njé ndo nḛ je lə Luwə ɨsi dan njé kaw-naa je tɨ kɨ A̰tɨyosɨ tɨ no̰o̰. Adɨ e: Barnabasɨ kɨ Sɨmo̰ kɨ ɓari-e Nɨjər, kɨ Lɨsɨyusɨ kɨ ɓe lie e Sɨrən tɨ, kɨ Manaye kɨ oti-de naa tɨ kɨ Erodɨ kɨ ɨsɨ dɔ dɔnangɨ tɨ kɨ Galile , kɨ Sol tɔ.