Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 13:13

Pol əl ta Lə Luwə me ɓe tɨ kɨ A̰tɨyosɨ kɨ Pɨsɨdi tɨ

13Pol əi kɨ madɨne je ali me bato tɨ me ɓe tɨ kɨ Paposɨ, awi me ɓe tɨ kɨ Pərjɨ kɨ Pampɨli tɨ, nɨngə Ja̰ Markɨ ɨyə̰-de ə təl aw Jorijaləm tɨ gogɨ.