Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 13:14

14Lokɨ ɔti me ɓe tɨ kɨ Pərjɨ nɨngə, awi tḛḛi me ɓe tɨ kɨ A̰tɨyosɨ kɨ Pɨsɨdi tɨ, awi me kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je kɨ ndɔ taa kə̰ə̰, ɨsi nangɨ.