Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 13:15

15Lokɨ njé tɨdə makɨtɨbɨ je, tɨdəi makɨtɨbɨ ndu kun kɨ makɨtɨbɨ lə njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ nɨngə, kɨ boy je kɨ njé ngəm kəy kaw-naa ɨləi əli-de əi nə: «NGako̰je je, kɨn ə awi kɨ ta kadɨ əli dɨje, ə kadɨ əli.»