Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 13:17

17Luwə ləje, jəi kosɨ Isɨrayəl je, kɔtɨ bawje je, nɨngə ra səde adɨ oji naa kɨ kəte kəte, lokɨ ɨsi me ɓe tɨ kɨ Ejɨpɨ tɨ. Ɔr-de tḛḛ səde kɨ taga kɨ ta kul tɔge kɨ ngay.