Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 13:18

18Asɨ ɓal dɔsɔ kɨ adɨ-de nḛ usoi dɨlə lo tɨ .