Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 13:26

26NGakom je kɨ gɨn ka tɨ lə Abɨrakam, kɨ njé ɓəl Luwə kɨ dansi tɨ, e jəi je ə Luwə ulə kɨ ta kajɨ kɨn rɔje tɨ.