Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 13:33

33Luwə tɔl ta kun mɨndɨ kɨn kɨ rɔje tɨ jəi ngande je kɨ go rəbɨ tḛḛ kɨ adɨ Jəju tḛḛ lo koy tɨ təkɨ ndangi me makɨtɨbɨ pa je tɨ əi nə:

“Ḭ NGonm,

Kɨ m-oji ɓone .”