Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 13:34

34Luwə ade ḭ lo koy tɨ ɓɨ ade ndum me ɓe tɨ al, təkɨ əl-n ə nə:

“M-a m-adɨ səsi nḛ,

Kɨ m-un mɨndɨm dɔ tɨ m-adɨ Dabɨdɨ,

Kɨ e nḛ kɨ asɨ kadɨ ɨndəi mesi dɔ tɨ .”