Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 13:36

36Nə Dabɨdɨ, lokɨ ra kɨlə dɔ kagɨ lo tɨ ləne kɨ go kɔjɨ ta ra tɨ lə Luwə nɨngə, oy adɨ dɨbi-e gədɨ kae je, nɨngə ndum me ɓe tɨ.