Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 13:38

38Kadɨ ɨgəri majɨ ngakom je, təkɨ e kɨ ta kule ə ɨsɨ oi dɔ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ɔjɨ dɔ kɨyə̰ go majal kɔ, kɨ kɔr ta dɔ tɨ kɨ asi kadɨ ɨngəi me ndu kun lə Mojɨ tɨ al.