Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 13:4

4təkɨ NDɨl kɨ kay njay əl-n-de. E be ə, Barnabasɨ əi kɨ Sol awi me ɓe tɨ kɨ Sələsi. Nɨngə ai no̰ gangi awi Sɨpɨr tɨ.