Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 13:41

41NJé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ əli əi nə: “Səi njé kɔjɨ rɔsi,

Kadɨ oi go rɔsi majɨ,

A oi nḛ kɨ a ətɨ səsi ɓəl bɨtɨ kadɨ a gotoi kɔ.

Tadɔ dɔ kagɨ lo tɨ ləsi, m-a m-ra nḛ madɨ.

Nḛ kɨ re dəw ɔr səsi poye ka, a adi mesi dɔ tɨ al .”»