Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 13:48

48Lokɨ gɨn dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al oi dɔ ta kɨn nɨngə, rai rɔnəl ngay dɔ tɨ, adɨ uləi tɔjɨ dɔ ta tɨ lə Ɓaɓe, adɨ dɨje pətɨ kɨ Luwə kɔtɨ-de kɨ mbata kajɨ kɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ, adi mede.