Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 14:11

11Lo kɨ kosɨ dɨje oi nḛ kɨ Pol ra kɨn nɨngə, uni ndude kɨ taa, əli ta kɨ ta lɨkawoni əi nə: «Yo je təli rɔde dɨje tɨ, rəi uri nangɨ danje tɨ.»