Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 14:13

13NJe kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare lə Jəsɨ, kɨ ɨsɨ ta lo tɨ taga gɨdɨ ɓe-bo tɨ, re kɨ baw mangɨ je kɨ tɔi nḛ je kɨ ndole rɔde tɨ. Re səde, nɨngə, ndude e naa tɨ kɨ kosɨ je, kadɨ n-ɨləi məsɨ n-adi Pol əi kɨ Barnabasɨ.