Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 14:14

14Nə lokɨ, njé kaw kɨlə je, Pol əi kɨ Barnabasɨ oi poyta kɨn, gangi kɨbɨ rɔde tɨ, ɓa a̰yḭ-naa kɨ rɔ kosɨ je tɨ, uni ndude kɨ taa, əli-de əi nə: