Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 14:15

15«Madɨje je, ra ban ə a rai nḛ be ə? Je ka je dɨje tə səi be tɔ, nɨngə, re j-ɨlə səsi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ nɨngə, e mba kadɨ ɨyə̰i kagɨ yo je kɨ ndade goto kɨ ɨsɨ rai-de, ə kadɨ ɨtəli rɔsi go Luwə tɨ kɨ nje kɨsɨ kəm ba, Luwə kɨ nje ra dɔra̰ kɨ dɔnangɨ kɨ nḛ je pətɨ kɨ me tɨ .