Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 14:16

16Dɔ kagɨ lo je tɨ kɨ man kəte, Luwə ɨyə̰ dɨje pətɨ adɨ uni rəbɨ kɨ mede ndɨgɨ.