Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 14:17

17Be wa kɨn ka ɨyə̰ ta tɔjɨ me-majɨ ləne, al: Ulə kɨ man ndi dɔra̰ tɨ adɨ səsi je, adɨ səsi dɔ kagɨ lo kɨ majɨ adɨ ɨngəi kandɨ nḛ je, adɨ səsi nḛ kuso kɨ to mbar je, adɨ rɔnəl rosɨ mesi je.»