Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 14:21

Pol əi kɨ Barnabasɨ təli gogɨ kɨ A̰tɨyosɨ tɨ kɨ Sɨri

21Lokɨ Pol əi kɨ Barnabasɨ ɨləi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ Dərbɨ tɨ, dɨje ngay təli njé ndo je lə Kɨrɨsɨ. Ɓa əi je, təli uni dɔ njade, tḛḛi Lɨsɨtɨr kɨ Ikonɨyom, kɨ A̰tɨyosɨ kɨ Pɨsɨdi tɨ.