Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 14:22

22Uləi dɨngəm me njé ndo je tɨ, adi-de ta kɔjɨ kadɨ uwəi tɔgɨde ba me kadɨ-me tɨ ləde. Ɓa, ai dɔ tɨ no̰o̰ əli-de ə nə: «E kɨ ko̰ kɨ ngay ə j-a j-o-n ko̰ɓe lə Luwə.»