Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 14:23

23Pol əi kɨ Barnabasɨ ɨndəi njé kɔr no̰o̰ njé kaw-naa je dɔ njé kaw-naa je tɨ pətɨ kɨ tḛḛi dande tɨ. Ɔgi rɔde nḛ kuso, əli ta kɨ Luwə, ɓa go tɨ, ɨyə̰i-de ji Ɓaɓe tɨ kɨ uni mede adi-e.