Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 14:26

26Lo kɨn tɨ no̰o̰, uni bato kɨ kaw A̰tɨyosɨ tɨ. A̰tɨyosɨ kɨ e ɓe kɨ ndɔ kɨ njé kɔr no̰ njé kaw-naa je kɨ me tɨ, ɨyə̰i-de ji Luwə tɨ. Ɨyə̰i-de ji Luwə tɨ kadɨ me-majɨ lie e dɔde tɨ mbata kɨlə kɨ ḭḭ lo rae tɨ kɨn.