Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 14:27

27Lokɨ tḛḛi A̰tɨyosɨ tɨ, kawi njé kaw-naa je, əli-de nḛ je pətɨ kɨ Luwə un-de ra-n. Ɔji-de tḛḛ kɨ Luwə tḛḛ ta rəbɨ kadɨ-me adɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al.