Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 14:28

28Ɨsi kɨ njé ndo je dɔ kagɨ lo ngay A̰tɨyosɨ tɨ.