Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 14:3

3Be ka, Pol əi kɨ Barnabasɨ ɨsi Ikonɨyom tɨ ndɔ ba̰y ba̰y. Əli ta lə Luwə kɨ me kɨ tḭ katɨ, ɨndəi tɔgɨde dɔ Ɓaɓe tɨ kɨ ma najɨ dɔ me-majɨ tɨ lie kɨ ɨsɨ ɨləi mbḛe, adɨ-de tɔgɨ adɨ rai nḛ kɔjɨ je kɨ nḛ je kɨ ətɨ ɓəl.