Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 14:5

5NJé kɨ əi Jɨpɨ je al, kɨ njé kɨ əi Jɨpɨ je, kɨ kɨ bo je ləde ɨndəi dɔ rɔde dana kadɨ n-adi ko̰ Pol əi kɨ Barnabasɨ, kadɨ n-tɨləi-de kɨ mbal n-tɔli-de.