Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 14:6

6Nə Pol əi kɨ Barnabasɨ oi ta kɨn, adɨ a̰yḭ-naa awi ɓɔyɔi rɔde ɓe-bo je tɨ kɨ Lɨkawoni, kɨ Lɨsɨtɨr, kɨ Dərbɨ, kɨ ngan lo je kɨ gɨdɨ tɨ.