Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 14:7

7Lo je tɨ kɨn ka, ɨləi mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ tɨtɨ tɔ.