Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 14:9

9Ə ndɔ kare, ur mbine ɨsɨ oo-n ta kɨ Pol a əl. Ɓa, Pol uwə kəmne kɨ dɔe tɨ oo-e-n ba, nɨngə oo kadɨ aw kɨ kadɨ-me kɨ kadɨ ɨngə-n kajɨ.