Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15

Kɨngə-naa kɨ Jorijaləm dɔ ta kɨjə mɔtɨ tɨ

1Dɨje kɨ na je ḭḭ Jude tɨ rəi A̰tɨyosɨ tɨ, ndoi ngako̰je je nḛ əi nə: «Kɨn ə re adɨ ɨjəi mɔtɨ si kɨ go ndu tɨ lə Mojɨ al ə, a ɨngəi kajɨ al+2Nḛ ndo kɨn re kɨ ta kasɨ-naa al, kɨ gakɨ-naa kɨ bo ngay mbo̰ njé ndo-e tɨ kɨ Pol əi kɨ Barnabasɨ. Lo kɨn tɨ no̰o̰ be, uni ta de kadɨ Pol əi kɨ Barnabasɨ, naa tɨ kɨ ngako̰ je madɨ, awi Jorijaləm tɨ ɨngəi njé kaw kɨlə je kɨ kɨ boy je lə njé kaw-naa je mbata ta kɨn. 3NJé kaw-naa je kɨ A̰tɨyosɨ adi-de nḛ kɨ kadɨ ra səde dɔ rəbɨ mba tɨ. Uni rəbɨ, tḛḛi Pənəsi tɨ əi kɨ Samari, əli dɨje kɨ goe goe, go rəbɨ kɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al təli adii mede Kɨrɨsɨ. Ta kɨn adɨ rɔnəl ngako̰ je pətɨ. 4Lokɨ rəi tḛḛi Jorijaləm tɨ, njé kaw-naa je, kɨ njé kaw kɨlə je, kɨ ngatɔgɨ je lə njé kaw-naa je uwəi-de kɨ rɔde tɨ. Pol əi kɨ Barnabasɨ əli poy nḛ kɨ Luwə ra səde adɨ-de oi. 5Nə dɨje kɨ na je, kɨ adi mede dan Parɨsɨ je tɨ uni ta əli əi nə: «Majɨ kadɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al, adi-de ɨjəi mɔtɨde ə ngəmi go ndu kun je lə Mojɨ ɓəy tɔ taa.» 6Lo kɨn tɨ, njé kaw kɨlə je kɨ ngatɔgɨ je lə njé kaw-naa je kawi-naa mba kadɨ ɨndəi manjɨ ta kɨn. 7Lokɨ naji-naa ta adɨ dande ngal ɓa, Pɨyər ɔsɨ nangɨ ḭ taa əl-de ə nə: «NGakom je, təkɨ ɨgərii, e mari nu ə Luwə mbətɨ-m dansi tɨ mba kadɨ m-ɨlə mbḛ Poy ta kɨ Majɨ rɔ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al, kadɨ oi ə adi mede. 8Luwə kɨ gər me dɨje, ma najɨ ləde majɨ kɨ go rəbɨ NDɨl Luwə kɨ adɨ-de təkɨ adɨ-n-je be tɔ+ . 9Əi je ə je tɔ, Luwə ɔr kəm dəw dana al, mbata e kɨ ta kul kadɨ-me ləde ə Luwə adɨ nga̰mede ay-n njay. 10Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, mba ri ə ɨsɨ sangi ta Luwə kɨ ne kɨndə kɨ ɔy mɨndɨ njé kadɨ-me je tɨ ə? Nḛ kɨ je wa ə se bawje je ka j-awi kɨ tɔgɨ kadɨ j-otii al. 11Nḛ kɨ j-adɨ meje dɔ tɨ ə to kɨn: E kɨ ta kul me-majɨ lə Ɓaɓe Jəju ə yə j-ɨngəi kajɨ, jəi kɨ jəi Jɨpɨ je, kae tɨ ləde əi Jɨpɨ je al ka kɨn tɔ.»

12Ɓa, dɨje pətɨ uti tade, uri mbide kadɨ oi dɔ ta lə Barnabasɨ əi kɨ Pol kɨ a əli-de ɔjɨ dɔ poy nḛ kɔjɨ je kɨ nḛ je kɨ ətɨ ɓəl je kɨ Luwə rade kɨ ta kul Pol əi kɨ Barnabasɨ dan dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al. 13Lokɨ ɨləi ta nangɨ nɨngə, Jakɨ un ta əl ə nə: «NGakom je, uri mbisi oi ta ləm ɓasɨne+ . 14Sɨmo̰ ḭ taa əl-je ne, adɨ j-oi rəbɨ kɨ lo kɨlə ngɨre tɨ wa nu, Luwə ɨndə-n kəmne go tɨ majɨ, kadɨ ɔr dɨje kɨ na je dan dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al, ɨndə-de dangɨ tə dɨje ləne. 15Ta je lə nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ awi go naa tɨ lo kare ba kɨ ta kɨn. Tadɔ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə əi nə:

16“Go nḛ je tɨ kɨn, m-a m-re kadɨ m-ra ɓe lə Dabɨdɨ kɨ budɨ kɨn rangɨ.

M-a ra e kɨ sɨgɨ gogɨ, m-a ra toe tɨ gogɨ tɔ, m-a m-ɨndə taa gogɨ.

17MBa kadɨ ndəgɨ dɨje sangi Ɓaɓe,

Adɨ e gɨn dɨje pətɨ kɨ uni tɔm dɔde tɨ.

Ɓaɓe əl ta kɨn be.

18Ɓaɓe kɨ nje tḛḛ kɨ gɨn nḛ kɨ ɨndə dɔe naa tɨ mari nu adɨ dɨje gəri+ .”

19E mbata kɨn ə, mi m-o majɨ ngay kadɨ j-ɨləi kagɨ no̰ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al al, kɨ adi mede Luwə. 20Adɨ jɨ ndangi makɨtɨbɨ par j-adi-de kadɨ usoi da kɨ dəw ɨlə kadɨ-kare tɨ adɨ yo je al, kadɨ sai-naa lo kaya tɨ al, kadɨ usoi da nḛ kɨ dəw tuu mɨnde al, kadɨ usoi məsɨ da al tɔ+21NGa nɨngə, ɨlə ngɨre mari nu ba bɨtɨ ɓone, dɨje kɨ njé ndo madɨde je ndu kun lə Mojɨ əi me ɓe-bo je tɨ kare kare, nɨm ndɔ kare kare kɨ e ndɔ taa kə̰ə̰ lə Jɨpɨ je, dɨje a tɨdəi ndu kun kɨn me kəy kaw-naa je tɨ tɔ. 22Be ə, ngatɔgɨ je lə njé kaw-naa je, kɨ njé kaw kɨlə je, kɨ njé kaw-naa je, ndɨgi kadɨ n-mbəti dɨje kɨ na je dande tɨ kadɨ uni tode dani Pol əi kɨ Barnabasɨ awi səde A̰tɨyosɨ tɨ. MBətɨ Judɨ kɨ ɓari-e nə Barsabasɨ əi kɨ Sɨlasɨ. Əi joo pu, ngako̰de je tai mede majɨ. 23Ta kɨ ndangi Makɨtɨbɨ tɨ adi-de ə to kɨn:

«Je njé kaw kɨlə je kɨ ngatɔgɨ je lə njé kaw-naa je, jɨ ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn j-adɨ səi ngako̰je je kɨ ɨsi ɓe-bo A̰tɨyosɨ tɨ kɨ dɔnangɨ je kɨ Sɨri tɨ kɨ Sɨlɨsi kɨ səi gɨn kojɨ lə Jɨpɨ je al, jɨ ra səsi lapɨya. 24J-o poy dɨje madɨ ḭḭ danje tɨ ne awi rɔsi tɨ tuji mesi, təli səsi gogɨ kɨ ta je ləde, nɨngə e je ɓa j-ɨlə-de al. 25Be ə, j-o majɨ kadɨ j-ɨndə ta je naa tɨ kare ba, jɨ mbətɨ dɨje j-ɨlə-de kɨ rɔsi tɨ, naa tɨ kɨ Barnabasɨ əi kɨ Pol kɨ əi njé ndɨgɨ je ləje. 26Əi kɨ ɨləi rɔde kɔ mbata tɔ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ. 27E kɨn ə, j-ɨlə-n Judɨ əi kɨ Sɨlasɨ. Dɨje kɨ joo kɨn a əli səsi nḛ je kɨn kɨ tade. 28MBata NDɨl Luwə nɨm, je wa nɨm, j-un nduje kadɨ dəw ɨndə nḛ kɨ rangɨ gɨdɨ nḛ tɨ kɨ e nḛ kɨ ndae to tɨ kɨn, dɔsi tɨ kɨ tɔgɨ al ngata. 29Nɨngə nḛ kɨ kadɨ ɨrai ə to kɨn: kadɨ usoi da kɨ dəw ɨlə kadɨ-kare tɨ adɨ yo je al, usoi məsɨ da al, usoi da kɨ dəw tuu mɨnde al, ɨsai-naa lo kaya tɨ al. Pətɨ ɨtoi be nɨngə, a rai nḛ kɨ majɨ. Ɨtaai lapɨya ləje je ngako̰si je.»

30Ɨyə̰i njé kɨ mbəti-de adɨ awi A̰tɨyosɨ tɨ. Lokɨ awi tḛḛi A̰tɨyosɨ tɨ, kawi njé kadɨ-me je kɨ naa tɨ, ə ɨləi makɨtɨbɨ ka kɨn jide tɨ. 31Lokɨ tɨdəi makɨtɨbɨ ka kɨn nɨngə, rɔde nəl-de ngay tadɔ ɨngəi ta je kɨ adɨ-de tɔgɨ me tɨ. 32Təkɨ Judɨ əi kɨ Sɨlasɨ wa əi nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, uni dɔ kagɨ lo ngay uləi dɨngəm me ngako̰ je tɨ, mbɨsi njade me kadɨ-me tɨ. 33Ɨsi səde dɔ kagɨ lo ndə̰y ɓa, ngako̰ je uwəi jide, ɨndəi-de ta rəbɨ tɨ kadɨ awi kɨ lapɨya, təli kɨ rɔ njé kɨlə-de je tɨ gogɨ. 34[Nə Sɨlasɨ oo majɨ ngay kadɨ n-ɨsɨ A̰tɨyosɨ tɨ].

35Pol əi kɨ Barnabasɨ ɨsi A̰tɨyosɨ tɨ, naa tɨ kɨ ndəgɨ dɨje kɨ rangɨ, ndoi dɨje, ɨləi-de mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ lə Ɓaɓe.

Pol əi kɨ Barnabasɨ ɨyə̰i-naa

36NDə̰y go tɨ, Pol əl Barnabasɨ ə nə: «Adɨ jɨ təl j-un dɔ njaje me ɓe-bo je tɨ pətɨ kɨ j-əl ta lə Ɓaɓe tɨtɨ kɨn, ə jɨ go̰ ngako̰je je j-o se təli toi ban wa?» 37Lo kɨn tɨ, Barnabasɨ ndɨgɨ kadɨ Ja̰ Markɨ aw səde. 38Nə Pol oo kadɨ e loe tɨ al kadɨ Ja̰ Markɨ kɨ ndɔ kɨ ɨyə̰-de Pampɨli tɨ, ɓɨ aw səde lo kaw kɨlə tɨ al kɨn, kadɨ aw səde ɓone ɓəy+ . 39Mɨndɨ kasɨ-naa al kɨ bo ngay to dande tɨ adɨ ɨyə̰i-naa no̰o̰ be. Barnabasɨ un Ja̰ Markɨ, ə uni bato kɨ aw kɨ Sɨpɨr tɨ. 40NGa Pol ə un Sɨlasɨ ə awi. NGako̰je je ɨyə̰i-de ji Ɓaɓe tɨ. 41Pol je njɨyəi dɔnangɨ Sɨri tɨ kɨ dɔnangɨ Sɨlɨsi tɨ ɨləi dɨngəm me njé kaw-naa je tɨ kɨ lo lo.